nav
nav
Zelda CommunityHyrule Map

Shrines - Non DLC - 120 shrines total

Hover over the shrine name and select it to open its individual page. Click any map image to make it bigger

Hebra Tower Region - 13 shrines

Hia Miu
To Quomo
Sha Gehma
Qaza Tokki
Shada Naw
Rok Uwog
Mozo Shenno
Goma Asaagh
Maka Rah
Gee Ha'rah
Rin Oyaa
Lanno Kooh
Dunba Taag
hebra region

Tabantha Tower Region - 6 shrines

Sha Warvo
Voo Lota
Akh Va'quot
Bereeda Naag
Kah Okeo
Tena Ko'sah
tabantha region

Gerudo Tower Region - 6 shrines

Kema Kosassa
Keeha Yoog
Kuh Takkar
Sho Dantu
Sasa Kai
Joloo Nah
Gerudo Tower region

Wasteland Tower Region - 12 shrines

Kema Zoos
Dako Tah
Kay Noh
Jee Noh
Tho Kayu
Daqo Chisay
Korsh O'hu
Raqa Zunzo
Hawa Koth
Misae Suma
Dila Maag
Suma Sahma
Wasteland Tower region

Great Plateau Tower Region - 4 shrines

Oman Au
Keh Namut
Owa Daim
Ja Baij
Great Plateau Tower region

Lake Tower Region - 6 shrines

Ishto Soh
Ya Naga
Shoqa Tatone
Ka'o Makagh
Pumaag Nitae
Shae Katha
Lake Tower region

Central Tower Region - 8 shrines

Dah Kaso
Rota Ooh
Kaam Ya'tak
Wahgo Katta
Katah Chuki
Noya Neha
Saas Ko'sah
Namika Ozz
central region

Dueling Peaks Tower Region - 9 shrines

Bosh Kala
Hila Rao
Ree Dahee
Shee Venath
Shee Vaneer
Ha Dahamar
Toto Sah
Ta'loh Naeg
Lakna Rokee
Dueling Peaks Tower region

Faron Tower Region - 8 shrines

Shoda Sah
Shai Utoh
Qukah Nata
Tawa Jinn
Yah Rin
Kah Yah
Muwo Jeem
Korgu Chideh
Faron Tower region

Hateno Tower Region - 7 shrines

Chass Qeta
Myahm Agana
Tahno O'ah
Jitan Sa'mi
Kam Urog
Dow Na'eh
Mezza Lo
Hateno Tower region

Woodland Tower Region - 8 shrines

Monya Toma
Rona Kachta
Ketoh Wawai
Daag Chokah
Maag Halan
Keo Ruug
Kuhn Sidajj
Mirro Shaz
Woodland Tower region

Eldin Tower Region - 9 shrines

Shora Hah
Gorae Toor
Shae Mo'sah
Daqa Koh
Kayra Mah
Qua Raym
Tah Muhl
Mo'a Keet
Sah Dahaj
Eldin Tower region

Akkala Tower Region - 8 shrines

Zuna Kai
Tu Ka'loh
Katosa Aug
Tutsuwa Nima
Ritaag Zumo
Ze Kasho
Dah Hesho
Ke'nai Shakah
Akkala Tower region

Lanayru Tower Region - 9 shrines

Kah Mael
Shai Yota
Ne'ez Yohma
Dagah Keek
Soh Kofi
Sheh Rata
Kaya Wan
Daka Tuss
Rucco Maag
Lanayru Tower region

Ridgeland Tower Region - 7 shrines

Maag No'rah
Toh Yahsa
Zalta Wa
Shae Loya
Sheem Dagoze
Mijah Rokee
Mogg Latan
Ridgeland Tower region